بروز خطای احراز هویت
در صورت داشتن دستگاه تولید رمز زمان‌دار

دیگر روش‌های ورود به سامانه